Miljö

Miljö- och avfallshanteringsplan samt utfasningsplan för biocidfärger för Tanto Båtsällskap

Denna plan upprättades i maj 2016 (senast reviderad: 2021-04)

Syftet med denna miljöplan är att skapa en gemensam och individuell miljömedvetenhet inom Tanto Båtsällskap (TBS). Den fastställs av styrelsen i samråd med miljöombudet. TBS miljöarbete står under uppsikt och inspekteras regelbundet av Stockholms miljö- och hälsoskyddsförvaltning. Denna plan utgör en stående punkt på klubbens årsmöte för information om föregående års förändringar samt kommande eventuella uppdateringar. Datum för senaste revidering framgår i början av detta dokument.

Några viktiga punkter innan du läser vidare

1. Denna plan avser att i ett dokument samla TBS policies, principer, åtgärdsplaner och råd inom miljöområdet. Klubbens avfallshanteringsplan (bilaga 1) ska ses som en integrerad del av denna plan.

2. Varje medlem är skyldig att följa vad som anges i denna plan. Underlåtelse att göra så kan medföra indraget medlemskap i TBS liksom förbrukad rätt till förtöjnings- och uppläggningsplats.

3. Denna plan finns i Miljöpärmen i klubbstugan, tillsänds varje ny medlem, samt återfinns på TBS hemsida (www.tantobat.se).

Mål

TBS strävar efter att så långt som möjligt minimera verksamhetens miljöpåverkan i de mark- och vattenområden som klubben disponerar. Miljöarbetet syftar till att varje medlem ska följa existerande lagar och föreskrifter och efter sina förutsättningar bidra till ett båtliv som värnar naturen i enlighet med vad som anges av Transportstyrelsen (www.transportstyrelsen.se) och ambitionerna i Båtmiljö (http://batmiljo.se/).

Ansvarsfördelning

Varje medlem i TBS är skyldig att följa vad som anges i denna plan.

Den ansvarige för TBS miljöarbete är hamnkaptenen. Ansvarig för det arbetet med rapportering, regelutformning och praktiskt genomförande av planen är TBS miljöombud. Miljöombudet utses vid klubbens årsmöte.

Styrelsen har, med stöd av miljöombudet, skyldighet att göra denna plan känd av alla klubbmedlemmar.

Allmänna regler

Båtägare ska hålla snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen (vintertid) och vid bryggplatsen (sommartid) samt i övrigt inom hamnområdet.

Vid vinterförvaring av båten måste båtägaren se till att skydda marken från bränsle- och oljespill från motor och drev.

Se till att serva motorn regelbundet så håller du nere bränsleförbrukningen

Varje medlem ska alltid sträva efter att använda det mest miljövänliga produktvalet.

Båtbottenhantering – utfasningsplan för otillåtna båtbottenfärger

Varje medlem är skyldig att redovisa hantering av båtbotten i den miljöpärm som återfinns i klubb-stugan.

Senast vid utgången av år 2020 ska TBS enbart bestå av båtar med omålad botten eller målad med biocidfri bottenfärg, spärrfärg rekommenderas inte enligt Stockholms Miljöförvaltning. Medlemmar uppmanas att följa stadens rekommendationer att inte använda spärrfärg som sanering av förbjuden bottenfärg som innehåller biocider även om det inte är förbjudet att använda som sanering. Från och med våren 2018 accepteras inga nya båtar målade med biocidfärger – båtägaren är således skyldig att sanera båtbotten innan båtplatsen eller uppläggningsplatsen tas i bruk.

Klubbens policy är att båtbottnar ska vara omålade eller målade med biocidfria bottenfärger.

Rengöring från eventuella havstulpaner och annan påväxt sker lämpligen mekaniskt. Information om när havstulpanerna sätter sig kan fås på www.båtmiljö.se. Du kan också skicka ett SMS till 71120 och skriva ”havstulpan start” så får du varningar i din telefon när det är dags.

All tvätt/rengöring av biocidmålade båtar är otillåten, gäller även för okända bottenfärger. För högtryckstvätt av båtar med biocidfärg hänvisar vi till Pampas Marina eller Heleneborgs Båtklubb där det finns spolplatta. I september månad brukar Pampas Marina erbjuda högtryckstvätt av båtbottnar till reducerat klubbmedlemspris. Vid skrapning, slipning och rengöring av båtbotten, ska detta göras på sådant sätt så att resterna kan tas om hand som miljöfarligt avfall (se nedan).

Regler vid underhållsarbete

Vid underhållsarbeten som slipning, skrapning och dylikt ska såväl marken under båten samt dess sidor täckas. Vid slipning är dammsugning/uppsamlingspåse obligatoriskt. Avskrap och damm samlas upp och lämnas i miljöstationen.

Vid tvätt av båtdäck och ovansida ska miljövänliga och biologiskt nedbrytbara produkter användas. De är inte dyrare! De är inte sämre! Båtar målade med biocidfärg får ej tvättas på land.

Ta hand om dig! Beroende på underhållsarbete, se till att använda overall, hörselskydd, ögon- och ansiktsskydd, skyddsskor, skyddshandskar och andningsskydd. Läs vad som skrivs om personlig skyddsutrustning på Arbetsmiljöverket (https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/personlig-skyddsutrustning/).

Hantering av avfall

Självklart får spillolja, drivmedel, färg, glykol och kemikalier absolut inte tömmas på marken eller i vattnet! Uppsamling måste ske och tömning ska göras i därför avsedda uppsamlingskärl i vår miljöstation. Klubbens omhändertagande av olika typer av avfall (fraktioner) framgår av nedanstående samt i Avfallshanteringsplan (bilaga 1). På insidan av klubbens miljöstation finns instruktioner om hur denna används.

Klubben uppmanar respektive båtägare att ta hem och källsortera sina hushållssopor.

Klubben uppmanar respektive båtägare att själv ta hand om sitt el- och grovavfall genom att källsortera och lämna i därför avsedd avfallsbehållare vid återvinningsstation (Östberga ÅVC, Bussens väg 2, 122 41 Enskede). Infart vid Lidl.

Batterier: Bil/båtbatterier ställs i anvisat läcksäkert kärl i första förrådsboden. I miljöstationen finns en behållare för småbatterier.

Olja, oljehaltigt avfall: Lämnas i markerat uppsamlingskärl i miljöstationen.

Glykol: Töm motorn genom avtappningskranen eller samla i en hink bakom avgasröret. Lämna i markerat uppsamlingskärl i miljöstationen. Grön glykol rekommenderas.

Färgrester, lösningsmedel och bensin: Lämna i markerat uppsamlingskärl i miljöstationen. Gäller även tomma färgburkar eller burkar med färgrester. Bensin kan även lämnas på bensinstationer.

Slip- och skrapdamm: Lämnas i markerat uppsamlingskärl i miljöstationen.

Förorenat slagvatten: Förorenat slagvatten ska tas om hand och hanteras som farligt avfall. Använd svamp eller dylikt för att suga upp oljerester m.m. Lämnas i markerat uppsamlingskärl i miljöstationen.

Toalett - tömning

Tömning av toalettavfall får inte ske direkt i vattnet! Ingen tömning får heller ske i klubbens toalett! Detta gäller även toalett typ Porta Potti! Klubben har inga resurser att ta emot toalettavfall utan medlemmarna hänvisas till de mottagningsstationer som finns. Den närmaste sugtömningsstationen finns vid Pålsundets utlopp mot Riddarfjärden. Platser för sugtömningsstationer framgår också på Transportstyrelsen.se eller via appen Hamnkartan (som också informerar om vilka som för närvarande är hela resp trasiga).

Om olyckan är framme

Vid större olycka (utsläpp, sjunken båt, brand, personskada), ring 112!

Vid större utsläpp ska räddningstjänsten kontaktas tel. 112. En anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden ska också göras

I händelse av olycka med risk för utsläpp av miljöfarliga vätskor på land eller i vattnet försök hindra vidare spridning och skydda stränder och båtar.

TBS har införskaffat länsar och absorptionsmedel (för olycka i vatten) samt absorptionsdukar och säck med uppsugningsmaterial (för olycka på land). Dessa förvaras i orange lådan på bryggan.OBS! Lådan ska vara olåst!

Använt saneringspulver, dukar, uppsugningsmaterial, etc. läggs i lämpliga uppsamlingskärl i miljöstation.

Rapportera händelsen till klubben (hamnkapten eller miljöombud).