Ordningsregler fastlagna 20220523


ORDNINGSREGLER

för

TANTO BÅTSÄLLSKAP


1. Varje medlem skall inom sällskapets förhyrda område iakttaga ordning och snygghet samt medverka till att sällskapets anseende alltid är det bästa.

2. Medlem bör noga tillse att grindarna till brygga och hamnområde hållas stängda. Barn får ej utan äldre personers tillstånd beträda brygga eller båtar.

3. Båtägare är skyldig att hålla båt, förtöjningar, fendrar och dylikt i gott skick och är ensam ansvarig för all skada som uppstår genom ombordläggning, sprungen eller dålig förtöjning eller liknande. Detsamma gäller även för båt som är upplagd för vinterförvaring, i den händelse båten skulle falla av sina uppallningar.

4. Sliptagning och sjösättning utan tillstånd av hamnkaptenen, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem, får ej ske, för all skada som uppstår genom vårdslöshet eller genom uraktlåtenhet att iakttaga ovanstående står båtägaren ensam ansvarig.

5. Sjösättning och torrläggningen är en aktivitet som kräver att hela klubbens medlemmar deltar. Klubben fastställer sjösättning- torrsättningsdag tidigast möjligt, dock senast 3 månader i förväg, och publicerar på websidan.

Sjösättning är uppdelat på 2 dagar, med efterföljande 2 städdagar. Torrsättning är uppdelat på 2 dagar, med vagn och med kran.

Det är obligatoriskt för varje medlem i klubben att delta vid minst 2 av dessa dagar vid varje sjösättning, samt 1 dag vid varje torrsättning.

Att inte deltaga i rimlig omfattning anses som okamratligt och lyder under §6:5 vilket kan leda till uteslutning ur klubben.

Undantag från att delta i klubbens sjösättning/torrsättning kan göras om särskilda skäl föreligger. Dessa skall minst 20 dagar innan läggas fram till styrelsen som tar beslut om undantag godkänns. Görs detta skall medlemmens båt ändå sjösättas/torrsättas senaste 10 dagar före eller efter klubbens planerade dag, eller annan dag som styrelsen godkänner.

Uppstår sjukdom i samband med sjösättning/torrsättning så ska styrelsen omedelbart meddelas, medlemmen är skyldig att utse en tillförordnad person som är ansvarig för båten sättning. Personen behöver ej vara medlem, men hava tillräcklig kunskap. Den personen har då tillförordnat ansvar för medlemmens båt under sjö/torrsättningen.

Båt upp- och nedhalas på ägarens egen risk.

6. Båtar som sjösätts och ska förankras vid klubbens brygga ska vara sjövärdiga utan defekter och de ska ha fungerande motorer (undantag för roddbåtar).


7. Båtar som sjösätts och ska förankras vid klubbens brygga ska vid sjösättningen vara rengjorda och i utseendemässigt gott skick.


8. Medlemmar som av någon anledning inte kan uppfylla kraven i ordningsreglerna 6,7 ska i god tid före sjösättningen kontakta hamnkaptenen och meddela anledningen till att kraven inte kan uppfyllas. De ska även meddela hamnkaptenen hur och när de planerar att åtgärda bristerna. Om bristerna inte åtgärdas under säsongen kan styrelsen besluta om uteslutning ur klubben.