Stadgar fastslagna 20220523

STADGAR

TANTO BÅTSÄLLSKAP

Bildat 16 september 1924.

Reviderade, antagna och fastställda den 18 febr. 1962. Sällskapet bildades den 16 september år 1924 och utövar sin verksamhet under namnet Tanto Båtsällskap.

Sällskapet har sitt säte i Stockholm. Sällskapet är anslutet till Mälarens Motorbåtsförbund och därigenom till Svenska Båtunionen.

Sällskapets standert är en trekantig vimpel med vit botten, grön bård med bokstäverna TBS i grönt.

§ 1

Sällskapets ändamål


Sällskapet har till uppgift att samla båtägare och andra för motorbåtsporten intresserade, som hava sina hemorter inom Stockholm med ytterområden, att verka för anskaffande och bevarande av lämplig båthamn och uppläggningsplatser samt arbeta för gemensam trevnad och nöje.

§ 2

Inträde och medlemskap


Till medlem, av sällskapet kan varje välfredad person antagas, som är bosatt inom sällskapets verksamhetsområde och som förbinder sig att verka för dess intresse och anseende samt ställer sig dessa stadgar till efterrättelse. Ansökan om inträde ställes skriftligen till styrelsen, som har att bifalla eller avslå densamma. Medlemskap i sällskapet erhållas dock först efter ett års prövotid, För person som söker överflyttning från annat sällskap eller klubb, äger styrelsen dock rätt att bevilja medlemskap utan denna prövotid.

§ 3

Avgifter

1. Inträdesavgiften betalas vid inträdesansökans avlämnande och återbetalas om inträde ej beviljas. Avgiften bestämmes för varje år av årsmötet.


2. Årsavgiften bestämmes av årsmötet och erlägges av båtägaren vid båtens sjösättning, dock senast den 1 maj. Övriga erlägger avgiften senast vid nämnda datum.


3. Brygg- hamn- och Städningavgifter bestämmes av årsmötet och erlägges innan båtens sjösättning, dock senast den l maj


4. Vinteruppläggningsavgiften bestämmes av årsmötet och erlägges vid båtens uppdragning. Avgiften beräknas mer kvadratmeter efter båtens största längd och bredd, och avrundas uppåt till hel kvadratmeter. För jollar och roddbåtar som upplägges på plats utanför den egna båten, beräknas avgiften den efter samma regel.


5. Hyra för främmande båtar bestämmes av styrelsen, dock får den ej sättas lägre än vad sällskapets medlemmar betala.


6. Kan årsmötet ej bestämma någon av ovanstående avgifter, kan detta efter beslut härom, framskjutas till närmast kommande möte sällskapet avhåller, eller kan styrelsen erhålla sällskapets uppdrag att fastställa densamma.


7. Avgift för båtar vars ägare har uteslutits från Tanto båtsällskap och är i väntan på bortforsling från klubben, belägges med avgift om 1% av gällande prisbasbelopp (fn. 48300kr) per kalendervecka (mån-sön). Avgiften är oberoende om båten ligger på land eller vid bryggan.

§ 4

Styrelse, revisorer och hamnkapten

1. Sällskapets styrelse består av fem ledamöter, nämligen ordförande, sekreterare och kassör samt två ledamöter utan särskild funktion. Ledamot av styrelse väljs på två år, på så sätt att två respektive tre ledamöter avgå vartannat år. Dessutom utses två suppleanter, vilka väljes på ett år.


2. Styrelsen konstituerar sig själv, utser firmatecknare, och skall gemensamt handhava och ansvara för sällskapets räkenskaper och övriga angelägenheter samt verka för dess vidare utveckling och anseende.


3. Räkenskaperna föras per kalenderår och skall vara slutförda och jämte protokollen tillgängliga för revisorernas granskning senast den 20 januari.


4. Revisorerna väljas för två år, med växelvis avgång en varje år. Dessutom väljes årligen en suppleant.


5. Revisorerna skola senast 14 dagar före årsmötet ha revisionen avslutat samt låta styrelsen ta del av revisionsberättelsen. Revisorerna äger rätt att under året företaga granskning av sällskapets räkenskaper.


6. Hamnkapten och biträdande hamnkapten väljes för ett år i sänder av årsmötet. Hamnkaptenen bör ej tillhöra styrelsen.


7. För hamnkaptenen åligger, förutom de löpande göromålen vid sjösättning och uppdragning, att tillse att bryggor och övriga inventarier å hamnområdet ej spolieras, att, jämte styrelsen vidtaga åtgärder till förebyggande av detsamma, samt att igångsätta erforderliga arbeten rå området.


8. Hamnkaptenen äger rätt att, och om styrelsen för vissa frågors avgörande så påfordrar – skyldighet att närvara vid styrelsens möten.


§5

Sammanträden


1. Årsmöte avhållas å fredag under april månad å tid och plats som styrelsen äger att bestämma Därvid avgiver styrelsen verksamhetsberättelse och revisorerna revisionsberättelse.


Beslut fattas om:

a) ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

b) eventuella arvoden.

Val företages av:

a) styrelse med suppleanter,

b) revisorer och suppleant,

c) hamnkapten och biträdande hamnkapten.

Val av övriga funktionärer.


2. Valen sker med öppen omröstning, såvida mötet annorlunda bestämmer.

3. Beslut fattas om storleken av avgifterna enligt § 3 mom. 1-4, varefter eventuellt andra frågor behandlas.

4. Sällskapet avhåller förutom årsmötet, om styrelsen anser att så erfordras, varje vår och höst, ytterligare ett möte för löpande frågors avgörande, på tid och plats som styrelsen äger bestämma.

5. Extra möte avhållas då styrelsen så beslutar eller då minst tio medlemmar därom, för angivet ändamål, skriftligen anhålla.

6. Kallelse till årsmötet göres via e-post eller skriftligt. Till möten under seglationstiden sker kallelse genom anslag å hamnområdet.

§ 6

Allmänna bestämmelser

1. Då i sällskapet inregistrerad båt över år till annan ägare som icke är medlem i sällskapet, anser båten icke vidare tillhöra sällskapet. Anmälan härom skall omedelbart göras hos styrelsen.

2. Brygg- och vinteruppläggningsplats får ej av medlem överlåtas. Ledigblivna platser fördelas av styrelsen och hamnkaptenen.

3. Medlem är skyldig att hålla båtförtöjning etc. gott skick, manövrera båten med försiktighet och efter gällande navigationsföreskrifter och sjöregler. Det bör ligga i varje medlems intresse att genom ett oklanderligt uppförande hålla sällskapets standert och anseende i helgd.


4. Medlem som uraktlåter att i rätt tid erlägga beslutade avgifter utan att förete av styrelsen godtagbart laga förfall kan av styrelsen uteslutas ur sällskapet.

5. Medlem som bevisligen bryter mot dessa stadgar, mot av sällskapet fattade beslut eller gör sig skyldig till så okamratligt och klandervärt uppträdande att sällskapets anseende därav blir lidande, kan efter beslut härom allmänt eller extra möte, uteslutas av sällskapet.

6. Viktigare motioner och förslag skola vara till styrelsen inlämnade senast två veckor före mötet, där frågan skall behandlas.

7. Skulle tvist angående tolkning av någon paragraf i stadgorna uppstå, skall frågan hänskjutas till påföljande årsmöte för beslut, intill dess gäller styrelsens tolkning.

8. För ändring av stadgorna fordras, att sådan fråga behandlas å två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte, samt att besluten äro samstämmiga.

9. Sällskapets mössmärke får endast bäras av sällskapets medlemmar.

10. Sällskapets standert bör föras av i sällskapet inregistrerade båtar.

§ 7

Upplösning


1. Sällskapet kan ej upplösas, utan att förslag därom skriftligen delgivits medlemmarna, och behandlats vid två på varandra följande möten.


2. För beslut om uppläsning erfordras tre fjärdedels majoritet.


3. Skall upplösning ske, fattas även beslut om, huru sällskapets medel och tillhörigheter skola placeras eller fördelas.